0225 - 505 02

info@dalamark.com

Vi tar hand om allt.
Totalentreprenad från
offert till färdig lösning

Vi tar hand om allt.
Totalentreprenad från
offert till färdig lösning

Förbättrad boendekvalitet
är ökad livskvalitet

Enskilt avlopp

Fastigheter som inte är anslutna till kommunalt avlopp måste ha en egen lösning på avloppsvattnet.
Det är fastighetsägarens ansvar att ta hand om avloppsvattnet enligt gällande regler och med ett giltigt tillstånd.

Enskilt avlopp innebär vanligtvis att man har ett minireningsverk, markbädd eller en infiltration.

Dalamarks erfarenhet med enskilda avlopp gör att vi hittar den lösning som långsiktigt fungerar bäst för just dig som kund.

Dalamark gör ett plats besök gratis där man ser vilka förutsättningar som finns och vilken lösning som passar bäst. Kunden får en offert på den lösning man kommit framtill.

Utförda avlopp

194 st

Dalamark sköter hela arbetet från ansökan till kommunen till att det enskilda avloppet är färdigt att använda för kunden.

Dokumentation i text och med bilder överlämnas till kunden när arbetet är slutfört.

Garantier på både material och utfört arbete ingår.

Säljare Avlopp

Andreas Grannäs
Telefon: 070 – 896 04 41
E-post: andreas@dalamark.com

Fast offert
Vi lämnar offert på hela arbetet och allt material. Skulle mot förmodan oförutsedda kostnader tillkomma meddelas du alltid i förväg.

ROT
ROT-avdraget berättigar alla privatpersoner 30 % skattereduktion på arbetskostnaden. Vi hjälper dig att reglera avdraget med skatteverket.

Finansiering
Vi samarbetar med Wasakredit och kan tillsammans med dem erbjuda dig en passande finansieringslösning.

Vanliga frågor

Vad är ett enskilt avlopp?

Det finns ingen exakt juridisk definition av enskilda avlopp, men vanligen menar man avloppsanläggningar som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet, och som behandlar avlopp från ett till fem hushåll. Samma regler gäller för avloppsanläggning­ar för upp till 200 personer. Enskilt avlopp kräver tillstånd från eller skriftlig anmälan till miljökontoret i din kommun.

Vad är skillnaden mellan kommunalt och enskilt avlopp?

Kommunen är skyldig att ansvara för vatten och avlopp när detta av hälso- eller miljö­skäl måste lösas i ett större sammanhang. Kommunen upprättar verksamhetsområden som visar inom vilka geografiska områden kommunen ansvarar för vatten och avlopp. Kommunalt vatten och avlopp finansieras främst genom taxor, dvs. de som är anslutna till systemet betalar dels en anslutningsavgift och dels en brukningsavgift. Utanför det kommunala verksamhetsområdet ansvarar de boende själva för sin avloppshantering.

Vilken avloppslösning ska jag välja?

Det finns många olika tekniska lösningar för enskilda avlopp. Tänk på att det är miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun (eller motsvarande) som avgör vilka tekniker som accepteras där du bor.

Vem kan hjälpa mig?

Miljö- och hälsoskyddskontoret (eller motsvarande) i din kommun ger information om vilka regler som gäller för enskilda avloppsanläggningar och hur du ansöker om tillstånd. Men det ingår inte i kommunens uppgifter att välja avloppslösning eller att upprätta handlingar som krävs för din ansökan. Här på avloppsguiden.se beskrivs steg för steg hur du går tillväga. Om du behöver mer hjälp, vänd dig till en entreprenör eller konsult. Vid speciellt svåra förhållanden, t.ex. om du bor i ett område med svåra markförhållanden eller om det finns risk för förorening av vattentäkter, ska du anlita en konsult för en riskutvärdering.

Vad kostar det att anlägga avlopp?

Det beror på vilken teknik som används och hur det ser ut på din tomt. Det är därför viktigt att göra ett platsbesök där man kan se vilken lösning som passar bäst med de förutsättningar som finns. Det viktiga är att hitta en långsiktig lösning.

Vilket ansvar har jag för mitt enskilda avlopp?

Du som äger en fastighet med ett enskilt avlopp räknas som verksamhetsutövare enligt lagen och är därför ansvarig för att söka tillstånd (alternativt anmäla) innan du byg­ger din anläggning, och för att anläggningen sedan byggs enligt beslutet. Du ska också sköta och underhålla din anläggning, samt löpande kontrollera att den fungerar. Du ansvarar för att anlita någon sakkunnig för att anlägga ditt avlopp. Sakkunnig är den som genom utbildning, yrkeserfarenhet eller på annat sätt fått tillräckliga kun­skaper att anlägga avlopp.

Vad ska jag tänka på när jag köper ett hus med enskilt avlopp?

Du som har ett enskilt avlopp ansvarar för att din avloppsanläggning uppfyller lagens krav, för att din anläggning har tillstånd och för att anläggningen sköts och underhålls på ett bra sätt. När du köper ett hus med enskilt avlopp övertar du alltså ett stort ansvar för den avloppsanläggning som redan finns på plats.Det är därför viktigt att du tar reda på hur anläggningen ser ut, om den har tillstånd eller inte och hur den ska skötas. Be mäklaren hjälpa dig med detta. Mäklaren har skyldighet att informera dig om de anläggningar som hör till huset, inklusive vatten och avlopp. Tänk på att en avloppsanläggning som inte är godkänd måste åtgärdas, vilket kan innebära kostnader på 100 000 kr eller mer. Det är viktigt att du tar med detta i din kostnadskalkyl när du köper ett hus med enskilt avlopp.

Räcker en trekammarbrunn för att rena mitt avlopp?

Nej, enligt lagen behöver du ytterligare rening efter slamavskiljaren. En trekammarbrunn är en slamavskiljare för blandat avloppsvatten (det vill säga både WC- och bad-, disk- och tvättavlopp). Slamavskiljning är endast en förbehandling som krävs för att efterföljande rening ska fungera. Kontakta miljökontoret (eller motsvarande) i din kommun för att se vilka krav som ställs på den efterföljande reningen där du bor.

Hur vet jag om min avloppsanläggning är godkänt eller inte?

Det är miljönämnden i din kommun som avgör om ditt avlopp är godkänt eller inte.

Vad innebär det att mitt avlopp inte har tillstånd?

Har du inget tillstånd för din avloppsanläggning är den olaglig. Om avloppet inte uppfyller lagens krav på rening är utsläpp från anläggningen förbjudet. Du måste sluta använda ditt avlopp eller söka tillstånd för en ny avloppsanläggning. Om du är osäker på om du har tillstånd eller inte, kontakta miljökontoret i din kommun.

Vad händer om jag anlägger ett avlopp utan tillstånd?

Om du anlägger en avloppsanläggning utan tillstånd alternativt anmälan kan du bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift. Avgiften är 3000 kr (för anmälningspliktig anläggning, eller om du utan tillstånd anslutit en vattentoalett till befintlig anläggning utan tidigare vattentoalett) eller 5000 kr (för tillståndspliktig anläggning).Du måste ändå visa att anläggningen har den utformning och funktion som krävts om du sökt tillstånd innan den byggts. Om du inte kan visa att avloppsanläggningen uppfyller kra­ven kan du bli tvungen att bygga en ny anläggning eller flytta den befintliga.

Måste jag söka tillstånd för att byta slamavskiljare?

Nej, om du tar bort din gamla slamavskiljare och sätter dit en ny med samma funktion på samma plats behöver du inte söka tillstånd. Om du ändrar anläggningens plats eller funktion måste du däremot söka nytt tillstånd. Kontakta miljökontoret (eller motsvarande) i din kommun om du är osäker.

Måste jag söka tillstånd om jag ska gräva om min infiltration eller markbädd?

Du måste anmäla detta till miljökontoret (eller motsvarande) i din kommun. Om du lägger anläggningen på en ny plats måste du söka nytt tillstånd. Kontakta din kommun för mer information.

Vad ska ingå i en tillståndsansökan?

Exakt vad som ska ingå i en tillståndsansökan varierar från kommun till kommun, så kontakta alltid miljökontoret för information. Om viktig information saknas får inte miljökontoret fatta beslut, utan måste istället begära in kompletteringar. Du sparar alltså tid genom att skicka in en så komplett ansökan som möjligt. I en anmälan be­hövs i princip samma uppgifter som i en tillståndsansökan.

Varför ställer olika kommuner olika krav på avloppsanläggningar?

De lokala förutsättningarna avgör vilka krav som ställs på avloppsanläggningar. I tättbefolkade områden eller områden med känsliga sjöar och vattendrag blir kraven på rening högre. I glest befolkade områden med mindre känsliga vattendrag ställs inte lika hårda krav. Förutsättningarna kan också variera inom en och samma kommun.

Var på tomten bör mitt avlopp ligga?

Avloppsanläggningen ska placeras på ett så lämpligt ställe som möjligt med hänsyn till bl.a. vattendrag och grundvatten, närliggande dricksvattenbrunnar, bergvärmeanlägg­ningar och andra enskilda avlopp, närliggande badplatser och andra känsliga miljöer och olika geologiska förutsättningar.

Varför är rening av enskilda avlopp så viktigt? Är det inte de kommunala avloppsreningsverken som släpper ut mest?

I Sverige har bara 10 % av befolkningen enskilt avlopp. Trots detta släpper de enskilda avloppen ut lika mycket övergödande ämnen som alla kommunala reningsverk tillsammans. Att reningsverkens utsläpp är så små beror på att de har en mycket bra rening. Övergödning leder till algblomning och igenväxta sjöar. Dessutom kan avloppsvatten som inte renas tillräckligt förorena dricksvattenbrunnar och på så sätt sprida sjukdomar.

Kan jag lägga infiltrationen/markbädden på en åker?

Det kan man göra, men man ska inte köra över bädden med tunga maskiner för då packas jorden så att funktionen förstörs. Marken där infiltrationen/markbädden ligger kan därför inte brukas.

När ska provgrop grävas?

Om du tänker anlägga infiltration eller markbädd ska en provgrop grävas.

Vilka minireningsverk är godkända?

Det finns ingen enhetlig testning eller godkännande av minireningsverk. Verken bör ha genomgått en prövning enligt EU-standarden eller någon annan oberoende instans och ska uppfylla de reningskrav som ställs i Naturvårdsverkets allmänna råd. Miljökontoret (eller motsvarande) i din kommun gör en bedömning av reningsverket när ansökan kommit in.

Vilket ansvar har entreprenören eller teknikleverantören?

Det är du som är fastighetsägare som har ansvaret att se till att ditt avlopp uppfyl­ler lagens krav. Den entreprenör som du anlitar för att anlägga ditt avlopp har ansvar gentemot dig att utföra arbetet på ett fackmässigt sätt och att tillvarata dina intres­sen.Den teknikleverantör som säljer en avloppsprodukt till dig har bl.a. ansvar för att produkten överensstämmer med den beskrivning du fick innan du köpte den och att instruktioner för installation, drift och underhåll medföljer.

Kan jag göra ROT-avdrag/HUS-avdrag för kostnader i samband med förbättringar av enskilt avlopp?

Ja! För närvarande (december 2014) kan du göra avdrag för arbetskostnader i samband med anläggande av enskilda avlopp. För mer detaljerad information, kontakta Skatteverket.

Vanliga frågor

Hur uppstår fukten och varför har jag fukt i källaren?

Om dräneringen inte fungerar som den ska riskerar fukt att tränga in. Det är inte alltid du märker av fukten och orsakerna kan vara flera. De vanligaste orsakerna är stuprör som inte leds bort från huset eller mark som lutar in mot väggen. Det kan även vara husgrunder som är felaktigt tätade så fukten tränger in i källaren istället för ut i marken.
Dräneringen hjälper till att leda bort grundvatten, så att inte nivån stiger för högt och dränker husgrunden i fukt.Ett tips är att tilläggsisolera källaren utifrån när grunden ändå är frilagd. Det ger bättre inomhusluft och sänker uppvärmningskostnaderna.

När bör jag dränera om mitt hus?

Vet du redan om att du har problem med fukt i källaren, bör du givetvis dränera om.Har du ett hus som är 25-30 år är risken stor att fukt har trängt in. Dåtidens material och arbetsmetoder gör att man i det flesta fall kan misstänka att dräneringen slammat igen.Ska du göra en om- eller tillbyggnad av huset bör du se över dräneringen. Om du till exempel ska uppföra en altan, förstukvist eller om du ska renovera din källare.

Vilken årstid passar det bäst att dränera om huset?

En dränering kan göras när som helst på året, förutom då temperaturen går under -20 grader. Då är det främst kylans påverkan på maskinerna som kan bli ett problem. Annars är vintern en bra tid att göra den här typen av jobb.Vintertid blir skadorna på tomten mindre, jordmassorna läggs på frusen mark och din trädgård går lättare att återställa. Källarväggen värmer upp marken runt huset och det är inga problem att gräva.

Vilken funktion har dräneringen?

På ett hus med källarvåning hjälper dräneringen till att leda bort grundvatten, så att inte nivån stiger för högt och dränker husgrunden i fukt. Dräneringen fungerar som en nivåreglering.

Hur lång tid tar det att dränera om?

Det varierar givetvis. Men en villa med storleken 80-120 kvm tar i de flesta fall minst en till två veckor eller mer att dränera om. Det är mycket som påverkar tidsåtgången. Hur ser omgivningarna ut? Övrig bebyggelse? Hur ser terrängen ut? Och så vidare.

Vad påverkas runt huset vid en dränering?

Vid en omdränering måste vi gräva ett ca 1-2 meter brett schakt vid husets källarvägg. Altaner och förstukvistar inom det grävda området måste rivas, flyttas eller stagas upp. Växter och större buskar hjälper vi dig att flytta.

Hur lång tid tar återställningen av källarvåningen invändigt?

Vi rekommenderar att du väntar 2-6 månader efter utförd dränering, innan du skrapar bort gammal färg och målar om.

Hur blir mitt boende bättre efter en dränering?

Efter en tid bör eventuella fuktfläckar försvinna och luften blir bättre. Har du dessutom valt att isolera din källarvåning har du fått ett lika skönt inomhusklimat som i resten av huset. Uppvärmningskostnaderna minskar och fastighetens värde ökar.

Vad kostar det att dränera om?

Det är svårt att ge ett exakt pris. Storleken på villor varierar, konstruktion, mark- och jordförhållanden ser olika ut. Det finns också olika åtgärder att välja på. För att ge ett så exakt pris som möjligt måste varje objekt undersökas utifrån sina förutsättningar.

Varför ska jag välja Dalamark?

Med vår långa erfarenhet på sammanlagt 150-200 hus per år, har vi hög kompetens och kan kvalitets garantera vårt arbete. Våra anställda har alla mångårig erfarenhet, drivs av ett stort personligt engagemang, ser dina behov och lyssnar på dig under hela arbetet.Våra maskiner är moderna och uppfyller dagens miljökrav. Det är viktigt att vi håller vad vi lovat dig, gör arbetet på utsatt tid och städar upp när vi är klara.

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat.

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat.